Over ons

We hebben radicale hervormingen nodig in Nederland. We moeten onze samenleving demedicaliseren en gezonde voeding in Nederlandse supermarkten (zonder kankerverwekkende toevoegingen) als hoofddoelstelling creëeren. Mensen gezond houden is geen prioriteit voor de op winst gerichte farmaceutische industrie die juist gedijt wanneer mensen ziek zijn. Mensen gezonde voeding verstrekken is ook geen prioriteit voor de op winst gerichte voedingsindustrie die puur gefocust is op het lang houdbaar houden van haar producten in de schappen. Uitgaan van winstbejag is het verkeerde systeem. Stichting Healthwatch Nederland heeft de volgende doelen geformuleerd.

1. Transparantie wetenschappelijke studies

Farmaceutische bedrijven moeten verplicht worden al hun kennis over hun geneesmiddelen en al hun onderzoeksgegevens openbaar te maken en publiekelijk beschikbaar te stellen. Toezichthouder IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) moet worden verplicht om alles wat ze weet te publiceren. Een farmaceutisch bedrijf mag geen eigendomsrecht doen gelden op zijn klinische onderzoeksgegevens. Volgens de Europese ombudsman behoren onderzoeksgegevens en -resultaten toe aan de samenleving. Wanneer een bedrijf weigert alle gegevens openbaar te maken moet het volgens de wetgeving mogelijk zijn om gerechtelijke stappen te nemen en de goedkeuringsprocedures van geneesmiddelen te vertragen, van de markt te halen of patenten verbeurd te verklaren. Farmaceutische bedrijven mogen zelf geen klinische onderzoeken meer uitvoeren. Als we dat accepteren kunnen we net zo goed verdachten in een proces hun eigen rechter laten zijn. Gaat er echt bij niemand alarmbellen af wanneer je bedenkt dat we een systeem hebben geaccepteerd waarin farmaceutische bedrijven zowel gedaagde als rechter zijn?

Het RIVM zegt op hun website over toezichthouder IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg): “Voor toelating op de markt wordt de kwaliteit beoordeeld op basis van het dossier van de fabrikant.” (bron). Geen goede zaak!

Bedrijven uit de voedingsindustrie (inclusief het Voedingscentrum) moeten verplicht worden al hun wetenschappelijke onderbouwingen openbaar te maken en daarnaast aan te tonen wie de wetenschappelijke studies hebben gefinancierd (direct of indirect), of het korte of lange termijnstudies betreffen en de namen bekend te maken van de betreffende onderzoekers zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van onafhankelijk uitgevoerde studies en belangenconflicten kunnen worden uitgesloten.

2. Eerlijke rapportage van schadelijke bijwerkingen van medicijnen

We hebben behoefte aan een eerlijke verslaglegging over schadelijke bijwerkingen van medicijnen. Dit zullen we nooit bereiken wanneer we onderzoek aan farmaceutische bedrijven overlaten. Afdelingen van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) die zich bezighouden met de schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen moeten worden gescheiden van afdelingen die geneesmiddelen goedkeuren. Ze zouden een eigen bevoegdheid moeten hebben om geneesmiddelen van de markt te halen. Wanneer een vliegtuig crasht laten we het onderzoek ook niet doen door de luchtvaartmaatschappij of de verkeersleiders. We kiezen daar andere mensen voor.

3. Wettelijk verbod op promotie medicijnen

Geneesmiddelen hoeven niet gepromoot te worden omdat ze voor zichzelf behoren te spreken. Marketing van medicijnen is net zo schadelijk als marketing van tabak en sigaretten. Daarom pleit Stichting Healthwatch Nederland voor een verbod net zoals dat met de reclame van sigaretten is gedaan. Om een afschrikwekkende werking te hebben zouden boetes voor illegale marketing zo hoog moeten zijn dat bedrijven het risico lopen failliet te gaan.

4. Oprichting van een onafhankelijk Nationaal Fonds voor Klinische Studies

Academische instellingen behoren geen geld aan te nemen van de farmaceutische industrie. Wanneer farmaceutische bedrijven deel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving moeten ze bereid zijn de volksgezondheid te bevorderen door hun producten te laten testen door externe onderzoekers. Ze zouden hun middel in zuivere vorm, bijvoorbeeld als poeder, voor onafhankelijk onderzoek ter beschikking moeten stellen. De juiste manier om dat te doen is het huidige systeem vervangen door één waarin academische non-profit instellingen nieuwe geneesmiddelen ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen. Om dit te realiseren zou er een belasting op receptgeneesmiddelen moeten komen van 5% waardoor een fonds wordt gecreëerd om onafhankelijk klinisch onderzoek te genereren.

5. Artsen die zich laten omkopen door de farmaceutische industrie uit het medisch register schrappen

Artsen die financiële banden hebben met farmaceutische bedrijven zouden geen deel mogen uitmaken van commissies die gaan over geneesmiddelen of richtlijnen bij toezichthouders, ziekenhuizen of elders. We hebben artsen nodig die ons de weg wijzen, zich baseren op feiten en die niet te koop zijn. Artsen zijn de advocaten van hun patiënten. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat hun patiënten geen schade wordt berokkend, zoals verwoord in de eed van Hippocrates.

Artsen moeten zich realiseren dat geld accepteren van de farmaceutische industrie, met of zonder verplichtingen, neerkomt op omkoping en corruptie. Artsen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt en tevens hebben bijgedragen aan illegale marketing van geneesmiddelen moeten uit het medisch register worden geschrapt.

6. Verbod op financiering medische nascholing door farmaceutische bedrijven

Farmaceutische bedrijven mogen op geen enkele wijze medische nascholing financieren. Dat doen ze om één reden: verkoop van medicijnen.

7. Strafrechtelijke vervolging leidinggevenden voedings- en farmaceutische industrie en overheidsambtenaren

Hoge leidinggevenden bij bedrijven uit de voedings- en farmaceutische industrie moeten persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor illegale activiteiten. Ze zouden rekening moeten houden met een gevangenisstraf die hoog genoeg is om hen af te schrikken. Ook mensen die werken bij een toezichthouder of elders en die door het achterhouden van gegevens over dodelijke bijwerking van medicijnen de dood van patiënten op hun geweten hebben moeten op dergelijke gronden kunnen worden aangeklaagd en strafrechtelijk vervolgd.

8. Homeopathie, holistische geneeskunde en kruidengeneeskunde dezelfde wettelijke status geven als reguliere geneeskunde

Net zoals de Zwitserse Ministerie van Binnenlandse zaken van plan is (bron) (bron) om vijf complementaire behandelingen waaronder homeopathie, holistische geneeskunde en kruidengeneeskunde dezelfde status te geven als de reguliere geneeskunde pleit Healthwatch dat ook voor Nederland. De Zwitserse overheid wil de behandelingen gelijkstellen aan andere medische disciplines onder de voorwaarde dat ze worden uitgevoerd door gecertificeerde artsen. Healthwatch is het hiermee eens. Daarnaast wil Stichting Healthwatch Nederland dat, net zoals in Zwitserland, deze behandelingen standaard vergoed worden door de zorgverzekeraar. (In geval van verwijdering bronnen door onbekende oorzaken zijn allebei de linken ook te vinden op mijn beveiligde server in PDF formaat: Zwitserland erkent homeopathie als reguliere geneeskunde.pdf en Verklaring Zwitserse ministerie over erkenning complementaire behandelingen.pdf)

9. Verbod op ALLE kankerverwekkende toevoegingen in onze voeding en verbod op Genetisch Gemodificeerde Organismen in onze voeding

Te beginnen met het dodelijke Aspartaam (E 951), Glycine (E 640) en MSG/Glutamaat (E 621). Kanker, obesitas, Ziekte van Alzheimer, Ziekte van Parkinson, Diabetes 1 en 2 en talloze andere chronische ziekten: deze ziektes waren er niet honderd jaar geleden. Mensen aten onbewerkte echte voeding, aten groenten en fruit die niet bespoten waren met pesticiden en andere kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen.

Stichting Healthwatch Nederland
Weena 690
3012 CN Rotterdam
Tel: 010 – 340 08 90

RSIN: 8579.57.788
IBAN: NL76 INGB 0008 1047 48

Back to top button